REGULAMIN USŁUGI „RATUNEK W GÓRACH I NA WODZIE” UMOŻLIWIAJĄCEJ USPRAWNIENIE KOMUNIKACJI Z SŁUŻBAMI RATOWNICZYMI

Z dnia 12.08.2014

obecne brzmienie ustalone w dniu 26.09.2016

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1 [Słowniczek]

1. Regulamin – niniejszy Regulamin, określający prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkowników Usługi.

2. Usługodawca – podmiot świadczący Usługę, którym jest: Paga Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Białe Wzgórze 14, 30-203, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście – Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000461380, NIP: 677-237-50-74, REGON: 122848916 , kapitał zakładowy: 5000 zł, w całości pokryty, adres elektroniczny: www.pagasolutions.pl

3. Użytkownik – osoba korzystająca z Usługi poprzez Urządzenie Mobilne, która zainstalowała na nim Aplikację i zaakceptowała Regulamin.

4. Usługa – usługa o nazwie „Ratunek w górach i na wodzie” umożliwiająca usprawnienie komunikacji Użytkownika z Służbami Ratowniczymi oraz uzyskiwanie przez Służby Ratownicze informacji o lokalizacji Urządzenia Mobilnego Użytkownika.

5. Strona Usługi – strona internetowa zawierająca informacje o Usłudze pod adresem www.ratunek.eu

6. Urządzenie Mobilne – urządzenie umożliwiające korzystanie z Usługi, takie jak telefon komórkowy lub smartfon, spełniające wymogi techniczne umożliwiające korzystanie z Usługi opisane w Regulaminie (w szczególności w §7) i pozwalające na instalację Aplikacji, znajdujące się w posiadaniu Użytkownika.

7. Służby Ratownicze – podmioty działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uprawnione do wykonywania ratownictwa:

a. Górskiego – zgodnie z ustawą z 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. z 2011 nr 208, poz. 1241), tj. GOPR i TOPR.

b. Wodnego, działające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą z 18 sierpnia 2011 r., o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011, nr 208, poz. 1240), tj. WOPR i MOPR.

8. Ratownik – przedstawiciel Służby Ratowniczej.

9. Ratownik dyżurny – przedstawiciel Służb Ratowniczych przyjmujący Wezwanie Pomocy.

10. Służby Medyczne – inne podmioty niż Służby Ratownicze uprawnione do przeprowadzenia Akcji Ratowniczej.

11. Wypadek – stan zagrożenia życia lub zdrowia Użytkownika lub innej osoby mający miejsca na obszarze objętym zakresem działania Służb Ratowniczych, uzasadniający Wezwanie Pomocy.

12. Wezwanie Pomocy (Zgłoszenie Wypadku) – zawiadomienie przez Użytkownika Służb Ratowniczych z wykorzystaniem Usługi o zaistnieniu Wypadku.

13. Rozmowa Telefoniczna – rozmowa prowadzona przez Użytkownika Wzywającego Pomocy z Ratownikiem Dyżurnym.

14. Akcja Ratownicza  - podjęte przez Służby Ratownicze lub Służby Medyczne działanie, zainicjowane skuteczny i prawidłowym Zgłoszeniem Wypadku w celu ratowania życia lub zdrowia Poszkodowanego.

15. Poszkodowany – osoba, która uległa Wypadkowi.

16. Lokalizacja – określenie położenia Urządzenia Mobilnego Użytkownika na kuli ziemskiej za pomocą współrzędnych GPS.

17. Komunikaty – pojawiające się w Aplikacji komunikaty, w tym instrukcje, regulujące techniczno-funkcjonalne aspekty korzystania z Usługi oraz poszczególnych jej funkcji, w tym umożliwiające Użytkownikowi Wezwanie Pomocy. Komunikaty mogą mieć dowolną treść i formę, np. graficzną, dźwiękową, słowną lub mieszaną.

18. Aplikacja Ratunek (Aplikacja) – aplikacja instalowana na Urządzeniu Mobilnym Użytkownika, niezbędna do korzystania z Usługi.

19. Aplikacja Serwerowa – aplikacja instalowana na serwerach lub innych urządzeniach Usługodawcy, do której dostęp mają Służby Ratownicze w celu komunikacji z Użytkownikiem oraz uzyskiwania informacji o lokalizacji jego Urządzenia Mobilnego.

20. Książeczka medyczna – funkcja Usługi pozwalająca na wprowadzenie do pamięci Urządzenia Mobilnego w ramach Aplikacji informacji o aktualnym stanie zdrowia Użytkownika, które mogą być pomocne dla Służb Ratowniczych lub Medycznych w trakcie Akcji Ratowniczej.

21. Operator – operator sieci telefonii komórkowej Urządzenia Mobilnego.

 

§2 [Usługa]

1. Treści zawarte na Stronie Usługi nie stanowią oferty. Mają charter wyłącznie informacyjno-poglądowy i nie mogą być traktowane jako źródło praw i obowiązków Użytkownika lub Usługodawcy. Wyłącznym ich źródłem jest niniejszy Regulamin.

2. Celem Usługi jest usprawnienie komunikacji Użytkownika ze Służbami Ratowniczymi poprzez stworzenie możliwości:

a. Użytkownikowi: podjęcia próby Wezwania Pomocy (Zgłoszenia Wypadku) telefonicznie lub poprzez wysłanie SMS wraz z automatycznym lub ręcznym przesłaniem informacji o Lokalizacji jego Urządzenia Mobilnego.

b. Służbom Ratowniczym: przyjęcia Zgłoszenia Wypadku telefonicznie lub poprzez sms oraz uzyskiwania informacji o Lokalizacji.

c. Użytkownikowi oraz Służbom Ratowniczym: wzajemnego kontaktu smsowego Akcji Ratowniczej.

3. Usługa dostępna jest aktualnie na następujące systemy operacyjne:

a. Android;

b. iOS;

c. Windows Phone.


4. Interfejs Aplikacji oraz treść Komunikatów jak i techniczno-funkcjonalne aspekty Usługi mogą się różnić w zależności od systemu operacyjnego lub jego wersji, na który to Aplikacja jest przeznaczona lub wersji samej Aplikacji. W celu prawidłowego korzystania z Usługi Użytkownik jest obowiązany stosować się do pojawiających się w Aplikacji Komunikatów.

5. Usługa świadczona jest przy pomocy Aplikacji Ratunek (przeznaczonej dla Użytkowników) oraz Aplikacji Serwisowej (przeznaczonej dla Służb Ratowniczych).

6. Usługodawca może tworzyć wersje Usługi na kolejne systemy operacyjne jak i na dowolne języki (moduł wielojęzyczności).

7. Aplikacje jak i Usługa są chronione prawami autorskimi i prawami własności intelektualnej przemysłowej. Usługodawca ma prawo dochodzić wszelkich roszczeń z tytułu naruszenia tych praw do Aplikacji. W szczególności ochroną objęte są: pomysł na Aplikację, sposób jej działania, bazy danych, grafika oraz funkcjonalności, dobór układu interfejsów i łączy, kod źródłowy, budowa poszczególnych funkcjonalności jak i ich graficzne przedstawienie. Dodatkowo, w takim zakresie, w jakim nie zostały one ujawnione do wiadomości publicznej, stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa Usługodawcy chronioną na mocy art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1994 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Niniejszy przepis stanowi podjęcie przez Usługodawcę działań niezbędnych do zachowania w poufności tychże informacji i wiadomości.

8. Nie stanowi zmiany Regulaminu Usługi zmiana interfejsu Aplikacji, wyglądu okienek, grafiki itp.

9. Niniejszy Regulamin reguluje tylko i wyłącznie stosunki prawne między Usługodawca a Użytkownikiem. Nie ma on zastosowania do stosunków prawnych pomiędzy Operatorem i Usługodawcą, Usługodawcą i Służbami Ratowniczymi oraz Służbami Ratowniczymi i Użytkownikiem, jak i Poszkodowanym a Użytkownikiem oraz Służbami Ratowniczymi.

10. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, kontakt z Usługodawcą (w tym wszelkie pytania, uwagi, opinie) odbywa się przez:

a. pocztę elektroniczną (e-mail): kontakt@pagasolutions.pl

b. Formularz kontaktowy zamieszczony pod adresem www.ratunek.eu/kontakt.html Zaleca się korzystanie z formularza kontaktowego. Użytkownik, który chce otrzymać potwierdzenie wysłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego na swój adres e-mail, zaznacza pole "Wyślij kopię tej wiadomośći również do mnie."

11. Usługodawca udzieli odpowiedzi na zapytania Użytkownika w rozsądnym terminie, uwzględniając stopień skomplikowania zapytania, inne zapytania oraz obciążenie pracą.

12. Usługodawca może zamieszczać w Usłudze treści o charakterze reklamowym (których tematyka nie musi być związana z Usługą). Wszelkie wpływy z tytułu zamieszczania i przechowywania treści reklamowych, przysługują wyłącznie Usługodawcy. Szczegółowe warunki zamieszczania i przechowywania treści o charakterze reklamowym jak i zasady odpłatności ustala Usługodawca w regulaminie reklam lub indywidualnie z reklamodawcą. Użytkownik wyraża zgodę na zamieszczanie i wyświetlanie podczas korzystania z Usługi reklam w szczególności logo sponsora i dostawcy numeru ratunkowego w górach i na wodzie.

13. Usługodawca może tworzyć nowe funkcje Usługi i zmieniać lub modyfikować dotychczasowe, a także tworzyć i świadczyć nowe Usługi, o czym zawiadomi Użytkownika, o ile te nowe funkcje, zmiany lub modyfikacje jego dotyczą.

§3 [Terytorium]

1. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, Usługa jest świadczona wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tylko na terytorium objętym zasięgiem macierzystej sieci komórkowej użytkownika. Usługa nie jest świadczona, jeśli brak jest aktualnego zasięgu sieci komórkowej polskiego operatora sieci komórkowej.

2. Usługa jest jednakże także świadczona, jeśli Użytkownik znajduje się na terytorium Polski, a jego Urządzenie Mobilne znajduje się aktualnie w czynnym zasięgu operatora zagranicznej sieci komórkowej i aktywowana jest usługa roamingu (dotyczy terenów przygranicznych).

3. Jeżeli jednak Wezwanie Pomocy dokonywane jest z zagranicy, to wówczas Służba Ratownicza w Polsce albo podaje numer telefonu do służby ratowniczej w danym kraju, z którego terytorium wysłane zostało Wezwanie, albo też przekazuje to Wezwanie do tejże służby. W takim wypadku Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za to, czy Służba Ratownicza przekaże czy nie przekaże zgłoszenia oraz czy poda numer telefonu do lokalnej służby oraz czy będzie on prawidłowy, jak i za działania lub zaniechania służb ratowniczych w danym kraju. Użytkownik musi mieć także świadomość, że akcje ratownicze wykonywane przez służby zagraniczne mogą być w całości odpłatne i wiązać się z koniecznością zwrotu całości kosztów takiej akcji. Koszty te mogą obciążać Użytkownika lub Poszkodowanego, w tym także solidarnie obu z nich, w zależności od wewnętrznych regulacji danego państwa.

§4 [Użytkownik]

1. Użytkownikiem Usługi może być osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej. W szczególności Aplikacja kierowana jest do osób uprawiających turystykę górską lub wodną lub przebywających na terenach górskich i na obszarach wodnych.

2. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji dotyczących korzystania z Usługi na adres e-mail, jeśli go podałpoprzez stronę usługi, oraz na numer Urządzenia Mobilnego, w formie SMS lub też bezpośredniego telefonu.

§5 [Bezpłatny charakter Usługi]

Instalacja Aplikacji nie rodzi dla Użytkownika obowiązku uiszczenia jakichkolwiek opłat dla Usługodawcy, natomiast korzystanie z Usługi może rodzić obowiązek uiszczenia opłat wobec podmiotów innych niż Usługodawca za dostęp do Internetu, połączenie telekomunikacyjne oraz wysyłanie SMS (na zasadach wynikających z zawartych przez Użytkownika umów z operatorami telefonii komórkowej lub dostawcami Internetu, przy czym Numer Ratunkowy w Górach +48 601 100 300 oraz Numer Ratunkowy nad Wodą +48 601 100 100 zintegrowany z Aplikacją jest darmowy dla abonentów sieci komórkowej Plus, natomiast dla pozostałych Użytkowników koszt oblicza się zgodnie z taryfą ich operatora) a także ewentualny obowiązek zwrotu kosztów akcji ratowniczej.

§6 [Podstawowe obowiązki Użytkownika]

1. Użytkownik jest zobowiązany

a) przed instalacją Aplikacji i rozpoczęciem korzystania z Usługi do zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacji . Treść Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie wszystkim Użytkownikom na stronie internetowej pod adresem www.ratunek.eu/regulamin.html w taki sposób, aby Użytkownik mógł przed instalacją Aplikacji i rozpoczęciem korzystania z Usług pozyskać, odtworzyć, utrwalić oraz przechowywać (w tym w zwykłym toku czynności) treść Regulaminu, za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje. W przypadku wątpliwości co do interpretacji postanowień Regulaminu Użytkownik powinien zwrócić się o wyjaśnienie do Usługodawcy.

b) podczas korzystania z Usługi – przestrzegać Regulaminu oraz postępować zgodnie z Komunikatami, które pojawiają sięw Aplikacji i stosować się do tych komunikatów.

2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

§7 [Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usługi]

1. Do korzystania z Usługi wymagane jest poprawnie działające Urządzenie Mobilnektóre spełnia łącznie wszystkie poniższe wymogi:

a. Wszystkie standardy bezpieczeństwa i normy bezpiecznego użytkowania;

b. ma zainstalowany system operacyjny, na który przeznaczona jest Aplikacja, zgodny z jej wersją (tj. Android wersja 4.0 lub wyższa, iOS na urządzeniu iPhone, Windows Phone wersja 8.1 lub wyższa);

c. objęte jest ważną umową zawartą z Operatorem o świadczenie usług telekomunikacyjnych (abonament lub karta prepaid);

d. Stały i aktywny dostęp do Internetu (np. 3G, LTE, GPRS);

e. Posiada aktywny GPS

f. Na Urządzeniu musi być włączona lokalizacja GPS. Brak włączenia lokalizacji GPS uniemożliwiauzyskiwanie przez Służby Ratownicze informacji o lokalizacji Urządzenia Mobilnego Użytkownika.


2. Instalacja Aplikacji następuje z poziomu Urządzenia Mobilnego poprzez wejście na:

a. W przypadku wersji na Android - Google Play;

b. W przypadku wersji na iOS - na App Store;

c. W przypadku wersji na Windows Player Phone - na Windows Store.

 

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niedostosowania się Użytkownika do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym Usługodawca się posługuje.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego e-maili lub e-maili Użytkowników jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej.

5. Usługodawca nie ma obowiązku przeszkolenia Użytkownika w zakresie korzystania z Usługi, Użytkownik obowiązany jest uczynić to we własnym zakresie.

6. Aplikacja będzie aktualizowana przez Usługodawcę; do czego wymagane jest połączenie Użytkownika z Internetem. Użytkownik obowiązany jest dbać o to, aby zawsze posiadać Aplikację w najnowszej, zaktualizowanej wersji; w przeciwnym wypadku może ona nie działać prawidłowo lub nie działać w ogóle.

§8 [Geolokalizacja]

1. Użytkownik ma świadomość, iż korzystanie z Usługi oznacza pobieranie danych geolokalizacyjnych Urządzenia Mobilnego co umożliwia określenie miejsca położenia tego Urządzenia.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie lub nienależyte działanie geolokalizacji.

3. Usługodawca nie świadczy usługi geolokalizacji. Aplikacja jedynie korzysta z danych geolokalizacyjnych Urządzenia.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie danych geolokalizacyjnych w jakikolwiek sposób, w tym dla celów innych niż korzystanie z Usługi.

ROZDZIAŁ II. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI


§9 [Wezwanie Pomocy (Zgłoszenie Wypadku)]

1. W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, która wymaga pomocy Służby Ratowniczej w górach lub na wodzie, Użytkownik winien uruchomić Aplikację na Urządzeniu Mobilnym oraz wezwać Pomoc zgodnie z Komunikatami pojawiającymi się w Aplikacji

2. Warunkiem koniecznym przyjęcia Zgłoszenia Wypadku jest nawiązanie Rozmowy Telefonicznej bezpośrednio z Ratownikiem Dyżurnym właściwej Służby Ratowniczej lub otrzymanie potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia przez SMS od tejże Służby Ratowniczej. Brak spełnienia tego warunki nie oznacza, iż Zgłoszenie zostało przyjęte ani nie oznacza, że Służby Ratownicze podejmą jakąkolwiek akcję ratowniczą.

3. Aplikacja posiada także funkcję Lokalizacji. Użytkownik w celu należytego korzystania z niej winien postępować zgodnie z Komunikatami pojawiającymi się w Aplikacji.

4. Potwierdzeniem wysłania wiadomości o lokalizacji Urządzenia Mobilnego Użytkownika do Służb Ratowniczych jest pojawienie się odpowiedniego Komunikatu.

§10 [Książeczka medyczna]

1. Wypełnienie Książeczki Medycznej jest dobrowolne dla Użytkownika i może nastąpić w dowolnym momencie. Jej niewypełnienie nie ma wpływu na działanie Aplikacji, aczkolwiek może utrudnić przeprowadzenie Akcji Ratowniczej. Użytkownik może także wypełnić Książeczkę Medyczną jedynie w części, tj. podać tylko niektóre dane.

2. Książeczka Medyczna może być wypełniona następującymi danymi:

a. Imię;

b. Nazwisko;

c. Data urodzenia;

d. Imię i nazwisko oraz numer kontaktowy w razie wypadku, czyli do osoby bliskiej Użytkownika, która ma zostać powiadomiona w razie wypadku;

f. Grupa krwi;

g. Choroby przewlekłe

h. Alergie;

i. Zażywane leki;

j. Informację czy jest osobą głuchoniemą.

3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za podanie w Książeczce Medycznej danych zgodnych z prawdą. Wszelkie skutki podania niezgodnych z prawdą danych obciążają Użytkownika.

4. W celu należytego korzystania z Książeczki Medycznej Użytkownik winien postępować zgodnie z Komunikatami.

5. Dostęp od danych podanych w Książeczce przez Służby Ratownicze wymaga podania hasła i loginu przypisanego do danej Służby lub do jej pracownika Każdy dostęp od strony Służb Ratowniczych będzie odnotowywany w historii.

6. Wprowadzając jakiekolwiek dane do Książeczki Medycznej Użytkownik wyraża zgodę na uzyskanie przez Służby Ratownicze, a także służby medyczne dostępu do tych danych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia akcji ratowniczej i udzielenia pomocy medycznej.

 

 §11 [Prawa Służb Ratowniczych]

Po przyjęciu Zgłoszenia Wypadku Służby Ratownicze mają prawo:

1. dostępu do wszelkich danych o Lokalizacji Urządzenia Mobilnego Użytkownika oraz o stanie jego baterii;

2. kontaktować się w jakikolwiek sposób z Użytkownikiem lub Poszkodowanym, w szczególności telefonicznie lub sms, w każdym czasie;

3. dostępu do danych zawartych w Książeczce Medycznej – jeśli Użytkownik uprzednio przed Wezwaniem Pomocy wyraził na to zgodę, a Przedstawiciel Służb Ratowniczych zadecydował o konieczności uzyskania dostępu do tych danych;

4. Wszelkich innych czynności potrzebnych do należytego przeprowadzenia Akcji Ratowniczych.

§12 [Licencja]

1. Usługodawca udziela Użytkownikowi nieodpłatnej, niewypowiadalnej, nieprzenaszalnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z Aplikacji, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na czas nieoznaczony (do momentu wygaśnięcia praw autorskich), na korzystanie z Aplikacji na następujących polach eksploatacji:

a. Pobranie Aplikacji na dowolną liczbę Urządzeń Mobilnych;

b. Zapisanie Aplikacji w pamięci Urządzenia Mobilnego;

c. Używanie Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem i funkcjami, na zasadach określonych w Regulaminie.

2. Użytkownik nie ma prawa do zmieniania, tłumaczenia, analizowania, dekomplikowania lub jakiejkolwiek innej formy ingerowania w Aplikację, tworzenia opracowań będących pochodną Aplikacji lub materiałów z nią związanych.

3. Licencja obejmuje każdorazową aktualizację Aplikacji.

4. Ponieważ Aplikacja jest licencjonowana bezpłatnie, nie jest objęta jakąkolwiek gwarancją w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy. Ponadto Usługodawca nie udziela żadnych gwarancji, zapewnień ani obietnic ponad te, które są wyraźnie określone w licencji, a Użytkownik bierze na siebie ryzyko wynikające ze skutków użytkowania lub niemożności użytkowania Aplikacji. Usługodawca nie udziela gwarancji przydatności Aplikacji nawet co do funkcjonalności opisanych w Regulaminie. Nie gwarantuje, że Aplikacja spełni wymagania Użytkownika lub że Aplikacja nie ma uszkodzeń lub błędów lub że Aplikacja będzie działała bez przeszkód. Przepis ten nie dotyczy sytuacji, gdy opisane wyżej zdarzenia są wynikiem winy umyślnej Usługodawcy.

ROZDZIAŁ III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

§13 [Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Użytkownika – okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności]

1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność jedynie za to, iż Użytkownik ma dostęp do Usługi. Nie odpowiada on za treść, jakość, możliwość realizacji i poprawność informacji. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za trafność i prawidłowość lokalizacji. Wszelkie informacje oferowane przez Usługę nie mogą być traktowane jako jedyne pewne źródło informacji i Usługodawca w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do tychże treści.

2. Usługodawca nie jest zobowiązany do świadczenia usługi lokalizacji ani nie ponosi odpowiedzialności za świadczenie tej usługi, udostępnia jedynie Aplikację, która stwarza możliwość korzystania z niej. Usługodawca nie świadczy usług telekomunikacyjnych, przesyłu ani przekazu danych do Użytkownika, dostępu do Internetu itp.

3. Usługodawca nie świadczy usługi ratowniczej, umożliwia jedynie – wyłącznie w zakresie określonym w Regulaminie usprawnienie komunikacji pomiędzy Użytkownikiem a Służbami Ratowniczymi oraz uzyskiwanie przez Służby Ratownicze informacji o lokalizacji Urządzenia Mobilnego Użytkownika.

4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie (z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony konsumentów oraz bezpłatnego charakteru Usługi), Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia wynikłe z:

a. Przyczyn leżących po stronie operatorów telefonii komórkowej; Google Maps, Google API, Służb Ratowniczych oraz podmiotów innych niż Usługodawca;

b. Niewykonania lub nienależytego wykonania usługi geolokalizacji, a także zdarzenia wynikłe z jakości sygnałów, zarówno GSM, zależnego od sieci Operatora, jak i GPS, którego siła może zależeć od lokalizacji Użytkownika (np. w jaskini czy w lesie zakopanego pod ściółką);

c. Niewykonania lub nienależytego wykonania akcji ratowniczej, nieprzyjęcia zgłoszenia pomocy, nieprzybycia na czas Służby Ratowniczej;

d. Przyczyn leżących po stronie służb medycznych, organów władzy publicznych, innych podmiotów świadczących usługi ratownicze; policji, straży pożarnej, służb drogowych;

e. Braku zasięgu lub zbyt słabego zasięgu sieci telefonii komórkowej lub braku zasilania w Urządzeniu Mobilnym;

f. Braku dostępu do Internetu lub zbyt słabego dostępu lub transferu;

g. Niewykonania lub nienależytego wykonania przez operatora umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub niewykonania lub nienależytego wykonania umowy dostępu do Internetu;

h. Przyczyn leżących po stronie Użytkownika lub innych użytkowników; w szczególności niewłaściwego lub sprzecznego z prawem (w tym Regulaminem) korzystania z Usługi;

i. Siły wyższej, działań wojennych, ataku terrorystycznego, pożaru lub zalania serwerowni, ataku hakerskiego, warunków pogodowych i atmosferycznych;

j. Awarii, przyczyn leżących po stronie Access providerów, dostawców Internetu, awarii sprzętu lub oprogramowania Użytkownika, awarii w serwerowni, przyczyn leżących po stronie podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne, hostingowe, pocztowe, bankowe, poczty elektronicznej, rejestracji i utrzymywania domen i inne usługi podobne;

k. Niezamierzonych błędów czy luk bezpieczeństwa w oprogramowaniu Usługi, użytej technologii, oprogramowaniu serwerów protokołów internetowych;

l. Przyczyn leżących po stronie innego oprogramowania niż Aplikacja, w szczególności oprogramowania Urządzenia Mobilnego, w tym niekompatybilności oprogramowania tego Urządzenia z Usługą, jak i przyczyn leżących po stronie programów zintegrowanych z Usługą;

m. Nienależytego działania modułu GPS w Urządzeniu Mobilnym;

n. Odrzucenia wysyłanych wiadomości e-mail przez serwery pocztowe inne niż Usługodawcy, np. na skutek działania filtrów, blokad lub awarii tych systemów;

o. Braku możliwości lub ograniczonej możliwości korzystania z Usługi przez Użytkownika wynikającego z nieuiszczania przez Użytkownika na rzecz operatora opłat za korzystanie z Internetu lub też z nieposiadania przez Użytkownika wystarczającego limitu transferu danych, pozwalającego na korzystanie z Internetu;

p. Niedojścia smsów wysyłanych do Służb Ratowniczych do odbiorcy, nieodczytania tego smsa, modyfikacji tekstu wysyłanego smsa lub napisanie go w niezrozumiałym dla odbiorcy języku lub w inny sposób uniemożliwiający łatwy i bezproblemowy odczyt, jak i niedojście smsów wysyłanych od Służby Ratowniczych do Użytkownika (w szczególności w przypadku gdy Użytkownik zgłasza wypadek przez wysłanie SMSa poprzez Aplikację;

q. Niewłaściwego działania mechanizmu dotykowego (ekranu dotykowego) na Urządzeniu Mobilnym;

r. Nieprzestrzegania przez Użytkownika Komunikatów, niestosowania się do nich, nieodczytania lub niezrozumienia Komunikatów, postępowania w sposób sprzeczny z ich treścią.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Usługi, w przypadku bieżącej obsługi Usługi oraz jego oprogramowania, aktualizowania oprogramowania, wprowadzania nowych funkcjonalności, prac konserwacyjnych. Bieżąca przerwa techniczna polega na czasowym wyłączeniu działania Usługi lub niektórych jej funkcji, funkcjonalności lub modułów. Usługi będą realizowane po zakończeniu tejże przerwy. Za zdarzenia wynikłe z powyższych Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, o planowanej przerwie informuje Użytkowników na stronie internetowej Usługi.

6. Usługodawca ma prawo czasowego ograniczenia funkcji, funkcjonalności lub modułów Usługi udostępniania ich w wybranych godzinach lub wprowadzania ograniczeń na ilość, jeżeli brak limitów mógłby negatywnie wpłynąć na ciągłość i stabilność świadczonej Usług.

§14 [Rola Usługodawcy]

1. Usługodawca – z wyjątkiem sytuacji ściśle określonych w Regulaminie – nie uczestniczy w żaden sposób w kontaktach między Użytkownikiem a Służbami Ratowniczymi. Nie jest stroną jakichkolwiek czynności faktycznych ani prawnych dokonywanych między nimi. Jest jedynie podmiotem udostępniającym Aplikację w celach ściśle określonych w Regulaminie.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia w stosunkach prawnych lub faktycznych między Użytkownikiem a Służbami Ratowniczymi, które to wynikły z nawiązania lub próby nawiązania kontaktu przy użyciu Usługi. Rola Usługodawcy kończy się na zapewnieniu możliwości wezwania pomocy Służb Ratowniczych i jego autolokalizacji.

3. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a. Jakiekolwiek działania lub zaniechania Służb Ratowniczych;

b. Nieprzyjęcie zgłoszenia pomocy;

c. Odmowę jego przyjęcia;

d. Brak kontaktu Służby Ratowniczej z Użytkownikiem;

e. Brak realizacji akcji ratowniczej lub nienależytą jej realizację;

f. Nie dotarcie w porę na miejsce zdarzenia;

W każdym wypadku zarówno z przyczyn leżących po stronie Służb Ratowniczych, innego podmiotu lub przyczyn natury obiektywnej (np. warunki atmosferyczne).

4. Wszelkie stosunki prawne między Użytkownikiem a Służbami Ratowniczymi regulują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

5. Usługodawca nie uczestnicy w żaden sposób w sporach powstałych między Użytkownikiem a Służbami Ratowniczymi. Nie angażuje się również w jakiekolwiek czynności prawne związane z rozwiązywaniem tego rodzaju sporów.

6. Stroną wszelkich roszczeń wynikłych z przeprowadzenia lub nieprzeprowadzenia akcji ratowniczej jest Służba Ratownicza. Wszelkie skargi i zażalenia dotyczące działania lub zaniechania Służb Usługodawca pozostawia bez rozpoznania lub przekaże je do Służby.

7. Użytkownik ma świadomość, iż skorzystanie z pomocy Służby Ratowniczej może wiązać się z obowiązkiem zwrotu kosztów akcji i obowiązany jest do zwrotu tych kosztów (jeśli taki obowiązek wynika z przepisów) na własną rękę i koszt, w szczególności dotyczy to sytuacji bezzasadnego wezwania pomocy lub prób wzywania pomocy bez nawiązania kontaktu telefonicznego lub też używania Aplikacji w celu rozrywki, zabawy czy też wprowadzania w błąd Służb Ratowniczych. Użytkownik ma świadomość, iż Aplikacja służy do wzywania pomocy w sytuacji realnego zagrożenia życia lub zdrowia, a nie do zabawy. Nie przysługują mu w tym zakresie do Usługodawcy jakiekolwiek roszczenia.

8. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za zabezpieczenie Urządzenia Mobilnego przed kradzieżą jak i za skutki tej kradzieży, w szczególności wykorzystanie jego danych osobowych. Usługodawca informuje Użytkownika, iż może on (w większości wypadku w zależności od typu Urządzenia Mobilnego) zabezpieczyć je, włączając szyfrowanie pamięci i ustalając kod dostępu.

 

ROZDZIAŁ IV. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

§15 [Tryb postępowania reklamacyjnego]

1. Jeżeli Użytkownik uważa, że Usługa nie jest realizowana przez Usługodawcę lub jest realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, może złożyć reklamację drogą elektroniczną za pomocą formularza kontaktowego lub na adres e-mail: kontakt@pagasolutions.pl . Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika, opis stanu faktycznego oraz zgłaszanych zastrzeżeń, pod rygorem wezwania do uzupełnienia Reklamacji.

2. Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 30 (trzydziestu) dni roboczych od dnia doręczenia reklamacji. Brak rozpatrzenia reklamacji w tym terminie nie oznacza uznania reklamacji przez Usługodawcę.

ROZDZIAŁ V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§16 [Cesja]

1. Użytkownik nie może przenieść na inną osobę praw jak i obowiązków wynikających z korzystania z Usługi, zarówno w części jak i w całości.

2. Usługodawca może przenieść Usługę na inne osoby, jak i poszczególne prawa i obowiązki wynikające ze świadczenia Usług, o zamiarze takim informuje Użytkownika wiadomością e-mail, w takim wypadku stosuje się przepisy o zmianie Regulaminu.

§17 [Rozwiązanie Umowy]

Każda ze Stron może w dowolnym momencie rozwiązać Umowę o korzystanie z Usługi bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, bez okresu wypowiedzenia i bez powstania po drugiej Stronie jakichkolwiek roszczeń. Rozwiązanie Umowy powoduje zaprzestanie możliwości korzystania z Usługi przez Użytkownika. Usługodawca rozwiązuje Umowę poprzez wysłanie SMS Użytkownikowi, zaś Użytkownik poprzez wysłanie e-maila na adres Usługodawcy kontakt@pagasolutions.pl lub poprzez wysłanie oświadczenia w formie pisemnej na adres Usługodawcy.

§18 [Postanowienia końcowe]

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie.

2. Użytkownik akceptuje zmiany Regulaminu poprzez dokonanie aktualizacji Aplikacji. Jeśli Użytkownik nie akceptuje zmian Regulaminu, nie powinien wówczas dokonywać aktualizacji Aplikacji i jest to równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o korzystanie z Usługi.

3. Umowa o korzystanie z Usługi zawierana jest w języku polskim.

4. Prawem właściwym dla korzystania z Usługi jest prawo polskie.

5. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają przepisom o ochronie konsumentów, jeśli Użytkownik jest osobą fizyczną, która nabywa usługę w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego), w szczególności art. 384- 3854 Kodeksu cywilnego. Jeśli jakikolwiek przepis Regulaminu jest sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami o ochronie konsumentów, przepis ten nie wiąże konsumenta, a w jego miejsce stosować należy najbliższe temu przepisowi przepisy prawa.

6. Do Usługi mają zastosowanie przepisy ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).

7. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników zawarte są w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem www.ratunek.eu/regulamin.html i stanowiącej integralną część Regulaminu.

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.08.2014


 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

z dnia 12.08.2014 dla Użytkowników Usługi „RATUNEK W GÓRACH I NA WODZIE”

§1 Postanowienia ogólne

1. Polityka określa zasady ochrony i przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników przez Administratora Danych Osobowych (Usługodawcę) w związku ze świadczeniem przez niego Usługi „Ratunek w górach i na wodzie”, umożliwiającej usprawnienie komunikacji Użytkownika z ochotniczymi służbami ratowniczymi, działającymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w górach (GOPR, TOPR) oraz na obszarach wodnych (WOPR, MOPR), na zasadach określonych w Regulaminie Usługi.

2. Niniejsza Polityka stanowi integralną część Regulaminu Usługi. Warunkiem korzystania z Usługi jest zaakceptowanie niniejszej Polityki.

3. Niniejsza Polityka ma zastosowanie jedynie do przetwarzania danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia Usługi przez Usługodawcę. Zasady przetwarzania danych Użytkowników przez Operatorów sieci telefonii komórkowej, dostawców Internetu oraz przez Służby Ratowniczej wynikają z umowy zawartej przez Użytkownika z Operatorem, dostawcą Internetu oraz z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników jest Usługodawca, to jest Paga Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Białe Wzgórze 14, 30-203, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście – Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000461380, NIP: 677-237-50-74, REGON: 122848916, kapitał zakładowy: 5000 zł, w całości pokryty, adres elektroniczny: www.pagasolutions.pl, zwana dalej: „Administratorem”.

5. Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Danych Osobowych należy kierować Usługodawcy na adres e-mail: kontakt@pagasolutions.pl lub formularz kontaktowy znajdujący się pod adresem: www.ratunek.eu/kontakt.html §1 ust. 3 i 4 Regulaminu stosuje się.

§2 Dane osobowe przetwarzane przez Usługodawcę

W celu samego zainstalowania Aplikacji nie jest konieczne podanie żadnych danych osobowych

Rodzaje danych przetwarzanych przez Administratora podczas korzystania z Usługi

Dane eksploatacyjne

Administrator może przetwarzać dane eksploatacyjne, które charakteryzują sposób korzystania przez Użytkownika z Usługi, to jest:

· Adres IP;

· Typ Urządzenia Mobilnego, na którym instalowana jest Aplikacja;

· Informacja o obsłudze języka Java;

· Logi cyfrowe;

· Informację o skorzystaniu z Ciebie z Usługi;

· Typ przeglądarki;

· Nazwa domeny;

· Typ systemu operacyjnego.

Dane lokalizacyjne

Dodatkowo, dla prawidłowego działania Usług, Administrator automatycznie rejestruje i przechowuje dane o lokalizacji Urządzenia Mobilnego uzyskującego dostęp do danej funkcji dla celów statystycznych oraz dla celów zabezpieczenia integralności i prawidłowości działania Usługi.

Dane podane przez Użytkownika w Książeczce Medycznej

1. Użytkownik może podać dane osobowe w Książeczce Medycznej, to jest:

· Imię;

· Nazwisko;

· Datę urodzenia;

· Imię i nazwisko oraz numer kontaktowy w razie wypadku, czyli do osoby bliskiej Użytkownika, która ma zostać powiadomiona w razie wypadku;

· Grupę krwi;

· Choroby przewlekłe;

· Alergie;

· Zażywane leki;

· Informację czy jest osobą głuchoniemą.

2. Podanie tych danych nie jest konieczne do korzystania z Usługi, jednakże może ułatwić udzielenie pomocy. Użytkownik może w każdym momencie zmienić dane podane w Książeczce Medycznej lub usunąć je w całości lub części.

3. Jeśli dane podane przez Użytkownika w Książeczce Medycznej zawierają dane wrażliwe (grupę krwi, choroby przewlekłe, alergie, zażywane leki, informację czy jest osobą głuchoniemą), Użytkownik podając którąkolwiek z danych:

· wyraża zgodę na ich przetwarzanie dla celów przeprowadzenia akcji ratowniczej i udzielenia pomocy medycznej przez Służby Ratownicze lub medyczne i wskazuje, że jest to niezbędne do ochrony żywotnych interesów Użytkownika (art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych) oraz, iż

· przetwarzanie danych prowadzone jest w celu ochrony stanu zdrowia i świadczenia usług medycznych przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem usług medycznych; jednocześnie Usługodawca zapewnia, iż są stworzone pełne gwarancje ochrony danych osobowych (art. 27 ust. 2 pkt 5).

Użytkownik dokonuje tego poprzez złożenie oświadczenia o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych dotyczących mojego stanu zdrowia do celów udzielenia pomocy medycznej i ratownictwa na terenach górskich, zorganizowanych terenach narciarskich oraz obszarach wodnych w rozumieniu właściwych przepisów."

4. Dane podawane przez Użytkownika w Książeczce Medycznej zabezpieczone są 20-bajtowym kluczem generowanym na początku przez Urządzenie Mobilne. Dostęp i zmiana danych podanych w Książeczce przez Użytkownika wymaga wysłania przez Urządzenie Mobilnego tego klucza powiązanego z numerem telefonu. Dane przesyłane będą przy pomocy protokołu SSL.

5. Dostęp od danych podanych w Książeczce przez Służby Ratownicze wymaga podania hasła i loginu przypisanego do danej Służby lub do jej pracownika Każdy dostęp od strony Służb Ratowniczych będzie odnotowywany w historii.

6. Wprowadzając jakiekolwiek dane do Książeczki Medycznej Użytkownik wyraża zgodę na uzyskanie przez Służby Ratownicze dostępu do tych danych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia akcji ratowniczej i udzielenia pomocy medycznej, w szczególności na dalsze przekazanie danych służbom medycznym w tym celu.

Dane podane przez Użytkownika dla celów kontaktu z Administratorem

W przypadku kontaktu z Administratorem przez Użytkownika Administrator może wymagać (w zależności od celu i formy kontaktu) podania takich danych osobowych jak: nazwisko, imię, nazwa firmy, NIP, dane adresowe, adres e-mail, numer telefonu. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu niezbędnym do rozpatrzenia zapytania Użytkownika i odpowiedzi na poruszony przez niego problem.

Dane przetwarzane w przypadku wezwania przez Użytkownika pomocy

1. W przypadku wezwania przez Użytkownika pomocy, generowany jest klucz oraz zbierane są następujące dane: lokalizacja, stan baterii, dane określające nadajnik, do którego podłączone jest Urządzenie Mobilne. Wraz z numerem Telefonu dane te wysyłane są smsem do Służby Ratowniczej. Do momentu wezwania pomocy przez Użytkownika Służby Ratownicze nie mają nim żadnych informacji. W momencie wezwania pomocy wszystkie dane dotyczące Użytkownika (m. in. stan baterii, lokalizacja, dane z książeczki medycznej) są przypisywane do numerów telefonu komórkowego Użytkownika.

2. W przypadku kontaktu ze Służbami Ratowniczymi mogą one wymagać podania przez Użytkownika wszelkich danych osobowych niezbędnych do zlokalizowania go i przeprowadzenia akcji ratowniczej i udzielenia pomocy medycznej, jednakże dane te są przetwarzane przez Służby Ratownicze, a nie przez Usługodawcę.

Zbiór danych osobowych

Dane Użytkowników przechowywane są w jednym zbiorze (Zbiór "Dane osobowe Użytkowników Usługi "Ratunek w górach i na wodzie").

§3 W jakich celach są przetwarzane moje dane osobowe?

1. Twoje Dane Osobowe są przetwarzane przez Nas w celu i w zakresie niezbędnym do korzystania przez Ciebie z Usługi, w szczególności wezwania pomocy przez Użytkownika, zlokalizowania Użytkownika, komunikacji Użytkownika z Służbami Ratowniczymi oraz wykonywania zadań ratownictwa górskiego i udzielenia pomocy medycznej przez Służby Ratownicze lub medyczne.

§4 Kto może mieć dostęp do moich danych osobowych?

1. Dostęp do Twoich Danych Osobowych mają:

     o Administrator;

   o Jego pracownicy lub osoby świadczące usługi na jego rzecz związane z Usługą   (np. programiści, informatycy, administratorzy bezpieczeństwa, podmiot administrujący i konserwujący system) – w zakresie określonym przez Administratora, są oni objęci ewidencją osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;

   o Służby Ratownicze – tj. GOPR, TOPR, WOPR i MOPR – w celu niezbędnym do kontaktu z Tobą, zlokalizowania Ciebie oraz przeprowadzenia akcji ratowniczej i udzielenia pomocy medycznej;

GOPR (Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe), 34-500 Zakopane,  ul. Piłsudskiego 65

TOPR (Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe), 34-500 Zakopane,  ul. Piłsudskiego 63a

WOPR (Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe), ul. Pytasińskiego 17, 00-777 Warszawa

MOPR (Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe) z siedziba w Giżycku, ul. Nabrzeżna 15, 11-500 Giżycko

   o Organy państwa na potrzeby prowadzone przez nich postępowań, jeżeli organy te są do tego uprawnione na podstawie odrębnych przepisów (np. prokuratura, sąd, Policja, Rzecznik Praw Obywatelskich) oraz w innych sytuacjach, gdy zobowiązują Nas do tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Użytkownik wyraża zgodę na dalsze przekazywanie danych osobowych przez Służby Ratownicze służbom medycznym w celu niezbędnym do kontaktu z nim, zlokalizowania go oraz przeprowadzenia akcji ratowniczej i udzielania pomocy medycznej.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za sposób dalszego wykorzystania danych osobowych przez Służby ratownicze oraz Służby medyczne po uzyskaniu dostępu do tych danych po wezwaniu przez Użytkownika pomocy.

4. Administrator nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za nieuprawnione przekazanie danych osobowych Użytkownika Służbom medycznym prze Służby Ratownicze.

5. Jeżeli wezwanie pomocy dokonywane jest z zagranicy, to wówczas Służba Ratownicze w Polsce albo podaje numer telefonu do służby ratowniczej w danym kraju, z którego wysłane zostało zgłoszenie, albo też przekazuje to zgłoszenie do tejże służby. W takim wypadku Użytkownik wyraża zgodę na dalsze przekazanie przez Służby Ratownicze w Polsce jego danych osobowych służbom ratowniczym w kraju, z którego wysłane zostało zgłoszenie dla celów przeprowadzenia przez te służby akcji ratowniczej i udzielenia pomocy medycznej.

§5 Czy moje Dane Osobowe są bezpieczne?

Usługodawca, działając zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi i polskim prawem, podejmuje wszelkie konieczne kroki w celu zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych Użytkowników. Wymiana danych między Aplikacją i Aplikacją serwerową w trakcie przesyłania danych osobowych Użytkownika jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Podmioty, z którymi współpracuje Usługodawca w celu realizacji Usługi, a w szczególności dostawca usług hostingowych zabezpieczają przetwarzane dane przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi i polskim prawem.

§6 Co się dzieje z moimi Danymi Osobowymi. Czy mogę poprosić o ich usunięcie?

1. Po podaniu Danych Osobowych są one przechowywane w Naszej bazie.  Możesz jednak w każdym czasie poprosić o ich usunięcie z bazy.

2. Wyjątkowo, zgodnie z obowiązującym prawem, możemy przetwarzać te spośród Danych Osobowych, które:

· są niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi;

· są dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy;

· w przypadku danych eksploatacyjnych – są niezbędne do wykrycia technicznych usterek i błędów w transmisji przekazów.

 3. Ponadto, w przypadku niedozwolonego korzystania przez Ciebie z Usługi (tj. niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami), możemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe w zakresie niezbędnym do ustalenia twojej odpowiedzialności, z tym, że dla celów dowodowych obowiązani jesteśmy utrwalić fakt uzyskania oraz treść wiadomości o niedozwolonym korzystaniu z Usługi. Dlatego zawsze korzystaj z Usługi w sposób zgodny z przepisami prawa i Regulaminem.

§7 Jakie mam jeszcze prawa odnośnie moich Danych Osobowych?

  1. Zawsze masz prawo dostępu do treści swoich danych, jak i ich uzupełnienia, zmiany lub usunięcia, jak również żądania uzupełnienia, zmiany lub usunięcia przez Nas swoich Danych Osobowych, przetwarzanych w ramach korzystania z Usługi, z zastrzeżeniem Danych, do których przetwarzania pozostaniemy uprawnieni na mocy przepisów prawa.
  2. Uprawnienie to realizujesz poprzez przesłanie na adres Usługodawcy informacji o zmianie danych lub żądania ich usunięcia wraz z danymi, które umożliwiają jednoznaczną identyfikację Użytkownika.
  3. Danych zbieranych automatycznie nie można zmienić ani usunąć.

Polityka Cookies

  1. Usługa może wykorzystywać ciasteczka (Cookies), które służą identyfikacji przeglądarki Użytkownika podczas korzystania z Usługi, aby Usługodawca widział, jaką stronę wyświetlić Użytkownikowi. Ciasteczka pozwalają także dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Usługi.
  2. Możesz określić warunki wykorzystywania ciasteczek jak i całkowicie wyłączyć opcję pozwalającą na zapisywanie plików cookies korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” lub modyfikacja warunków ich wykorzystywania zasadniczo nie uniemożliwia korzystania z Usługi, może jednak spowodować pewne utrudnienia.
  3. Wykorzystywanie Cookies nie powoduje zmian w Twoim Urządzeniu Mobilnym jak i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, uprzejmie informujemy, że:

a. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Usługodawca, to jest Paga Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Białe Wzgórze 14, 30-203, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście – Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000461380, NIP: 677-237-50-74, REGON: 122848916, kapitał zakładowy: 5000 zł, w całości pokryty, adres elektroniczny: www.pagasolutions.pl, zwana dalej: „Administratorem”.

b. Twoje Dane Osobowe są przetwarzane przez Nas w celu i w zakresie niezbędnym do korzystania przez Ciebie z Usługi, w szczególności wezwania pomocy przez Użytkownika, zlokalizowania Użytkownika, komunikacji Użytkownika z Służbami Ratowniczymi oraz przeprowadzenia akcji ratowniczej i udzielenia pomocy medycznej przez Służby Ratownicze lub medyczne.

c. Masz prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz prawo do ich poprawienia.

d. Dane Osobowe podajesz dobrowolnie. Administrator danych osobowych uprzejmie informuje, iż nie masz prawnego obowiązku podania swoich Danych Osobowych, a ich podanie nie jest podanie nie jest przymusowe.

e. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Twoich Danych Osobowych znajdują się w Polityce Prywatności, dostępnej tutaj: www.ratunek.eu/regulamin.html